Вараждинскиот рен доби статус на производ со заштитено потекло

Фото: Фејсбук
25

Лудбрешкиот рен кој се одгледува во реонот на хрватскиот град Вараждин, е додаден на листата од 3.857 земјоделски производи од земјите членки на ЕУ со заштитено потекло. 

Европската комисија го вклучи лудбрешкиот рен, кој се одгледува во реонот на хрватскиот град Вараждин, во Регистарот на производи на ЕУ со заштитено потекло.  

Комисијата оцени дека станува збор за сорта на рен, која има свои специфики благодарение на климатските и почвените услови во реонот на Вараждинската Жупанија, како и на специфичната техника на неговото одгледување и вештината на производителите базирана на традицијата.  

„Месечните средни дневни температури на дефинираната географска област во текот на сезоната на растење и количеството на врнежите се оптимални за одгледување на лудбрешкиот рен, кој се произведува комерцијално исклучително во оваа област. Особено е значаен рамничарскиот терен на Подравјето, бидејќи обезбедува рамномерен проток на вода, што заедно со постојните водотеци и подземните води, обезбедува доволно снабдување со вода на подрачјата на кој се одгледува лудбрешкиот рен“, наведува ЕК во образложението.  

Лудбрешкиот рен е додаден на листата од 3.857 земјоделски производи од земјите членки на ЕУ со заштитено потекло.